Privacy policy

Om goede zorg te kunnen verlenen, worden uw persoonsgegevens verzameld. Dit is noodzakelijk om contact met u op te nemen, voor een goede behandeling en om de facturatie te verzorgen.
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in basis inhoudelijk niets doorgeven aan anderen.
Het kan mogelijk zijn dat voor sommige diensten andere dienstverleners ingeschakeld moeten worden, bijvoorbeeld bij doorverwijzen, dan is het soms nodig om gegevens te delen. Er worden wanneer u er geen bezwaar tegen hebt enkel de persoons- en/of medische gegevens verstrekt die van belang zijn voor de dienstverlening.

Deze privacyverklaring geldt voor alle patiënten van Tandprothetische Praktijk Anne Dormans. Daarnaast is deze verklaring ook van toepassing op onze website en alle patiënten welke in de Praktijk zijn behandeld, behandeld worden of in de toekomst voor behandeling komen. Hieronder vallen ook oriënterende en advies gesprekken.
Wanneer u de website bezoekt, kunnen een aantal gegevens verwerkt worden via cookies.

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleiden tot een natuurlijk persoon. Er zijn diverse categorieën persoonsgegevens zoals; gegevens over behandelingen, facturatie en verwijzingen.
Wanneer u patiënt bij Tandprothetische Praktijk Anne Dormans wordt, worden u naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres genoteerd in uw patiëntendossier. Hier zullen ook uw BSN en zorgverzekeringsgegevens genoteerd worden, dit wordt gecheckt met uw ID- en zorgverzekeringspas. Er wordt géén kopie en/of geen scan van uw pasjes gemaakt .
Wanneer u een behandeling start worden ook de gegevens van omtrent de behandeling en eventueel onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. Dit wordt allemaal samen verwerkt in het elektronisch systeem van de praktijk.

Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn.
Bovendien is het aanmaken van een medisch dossier verplicht om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.
Uw persoonsgegevens worden niet zomaar verwerkt. Daar is een legitieme reden voor nodig. Dit vloeit vaak voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit.
De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek zullen de gevraagde gegevens verstrekt moeten worden. Daarbij zal de privacy van de patiënt altijd voorop staan.

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u zou dan geen patiënt meer zijn bij Tandprothetische Praktijk Anne Dormans, worden de gegevens vernietigd.
Indien u nog patiënt in de praktijk bent, worden uw gegevens bewaard in het kader van toekomstige behandelingen.

Uw gegevens worden gebruikt om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling.
Dit kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen worden bewaard voor de debiteurenadministratie van de praktijk. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u het recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht.

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw patiëntdossier aanvullen. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld bij verhuizing of wijziging van telefoonnummer. Hiervoor kunt u contact opnemen met de praktijk.

Tevens hebt u het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Hierbij moet gelet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Tandprothetische Praktijk Anne Dormans. Mocht dit niet tot het gewenst resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Uiteraard doe ik mijn uiterste best om u naar volle tevredenheid te behandelen. Mocht het onverhoopt voorkomen dat u toch niet tevreden bent, vraag ik u om mij hiervan op de hoogte te stellen. Dit kunt u doen door een email te sturen en uw onvrede te omschrijven. Hiermee kan ik samen met u naar een oplossing zoeken. Het is mijn doel om iedere klacht naar tevredenheid op te lossen.
Mocht het desondanks voorkomen dat de gewenste oplossing niet voor tevredenheid bij u zorgt kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van het ONT waarbij ik ben aangesloten.